Η Καλλιστώ

Διαφάνεια

Στην ΚΑΛΛΙΣΤΩ επικεντρωνόμαστε στην αποδοτικότητα και στην αποτελεσματικότητα, έτσι ώστε οι δωρεές σας να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο στη διατήρηση της άγριας ζωής.

Τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (LIFE, INTERREG, κα) αποτελούν την κύρια πηγή άντλησης πόρων για την ΚΑΛΛΙΣΤΩ. Έχουμε ως στόχο να αυξήσουμε τα ποσοστά των εσόδων από άλλες πηγές χρηματοδότησης. Αυτό εξασφαλίζει τους πραγματικούς όρους, σχετικής έστω, ανεξαρτησίας!

Μέσα από το website της οργάνωσης (https://www.callisto.gr/transparency), μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στη λειτουργία της οργάνωσης, στη διαχείριση των πόρων της και στην αξιολόγηση της δράσης της.

Από το 2015 έχουμε μετατρέψει, εθελοντικά, τα λογιστικά βιβλία μας σε τρίτης κατηγορίας και διενεργούμε ετήσιο οικονομικό έλεγχο από ορκωτούς λογιστές, ακόμα και για δραστηριότητες που αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.

Ετήσιοι Απολογισμοί