Αρχείο Παλαιότερων Προγραμμάτων

Σχέδιο δράσης για την ελαχιστοποίηση του κατακερματισμού βιοτόπων

Η εκπόνηση της μελέτης αυτής ανατέθηκε τον Αύγουστο του 2007 στην ΚΑΛΛΙΣΤΩ στο πλαίσιο του Μέτρου «Τεχνική Βοήθεια» του ΕΠΠΕΡ ΙΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2000-2006»). Η υλοποίηση του έργου ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2008.

Βασικές επιτυχίες

Η μελέτη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την υιοθέτηση προτύπων εφαρμογής αντισταθμιστικών μέτρων  σε όλες τις περιπτώσεις κατασκευής υποδομών μεταφοράς, ειδικότερα σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας στις οποίες διαβιούν σημαντικά είδη της άγριας πανίδας, κυρίως μεγάλων θηλαστικών με στόχο την ανάσχεση του κατακερματισμού των φυσικών ενδιαιτημάτων και των πληθυσμών ειδών της άγριας πανίδας.

More Παλαιότερα Προγράμματα