Συνυπάρχοντας με την Άγρια Ζωή

Προσεγγίσεις Αρκούδων σε Οικισμούς

Τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνεται σε όλη την Ευρώπη τάση ανάκαμψης των πληθυσμών μεγάλων θηρευτών. Σημαντικό ρόλο έχουν παίξει οι πολιτικές προστασίας της βιοποικιλότητας, όπως η Οδηγία 92/43 για τους Οικοτόπους (Natura 2000). Ωστόσο, το φαινόμενο σχετίζεται και με πολλούς παράγοντες, όπως η εγκατάλειψη εκτατικών μορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας, οι αλλαγές χρήσεων γης, η αύξηση των πληθυσμών οπληφόρων (φυσική λεία), η κακή διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων στην ύπαιθρο, ο κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων κ.λπ. Όλα τα παραπάνω δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για την επιστροφή των μεγάλων θηρευτών και την όλο και πιο συχνή προσέγγισή τους σε κατοικημένες περιοχές της υπαίθρου.

Στην ΚΑΛΛΙΣΤΩ δίνουμε μεγάλη σημασία στην υιοθέτηση ορθών πρακτικών διαχείρισης της «επιστροφής» αυτής και των νέων προκλήσεων που συνδέονται μαζί της. Δημιουργήσαμε, εξοπλίσαμε και λειτουργούμε «Ομάδα Άμεσης Επέμβασης», που συμπαραστέκεται έμπρακτα στις τοπικές κοινωνίες και τις αρμόδιες αρχές (Δασική Υπηρεσία, Αστυνομία, Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λπ.).

Παράλληλα, συμβάλαμε καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός ειδικού πρωτοκόλλου διαχείρισης τέτοιων υποθέσεων, που θεσμοθετήθηκε μέσω Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τ. Β΄, αρ. φύλλου 272/07.02.2014).