Αρχείο Παλαιότερων Προγραμμάτων

Πρόγραμμα PHARE

Ανάπτυξη διασυνοριακής συνεργασίας, ως βάση για την αποτελεσματική διατήρηση των πληθυσμών και βιοτόπων της καφέ αρκούδας στη Δυτική περιοχή της Ροδόπης

Πρόκειται για πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Βουλγαρικών και Ελληνικών ΟΤΑ και ΜΚΟ για την διατήρηση των πληθυσμών και ενδιαιτημάτων της καφέ αρκούδας στην Δυτική Ροδόπη. Το έργο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος PHARE και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2007.

Βασικές επιτυχίες

Κατάρτιση διμερούς σχεδίου δράσης για την εξασφάλιση της συνδεσιμότητας και διατήρησης των διασυνοριακών πληθυσμών αρκούδας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

More Παλαιότερα Προγράμματα