Ποιοί Είμαστε

Οι Άνθρωποι

Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ, χάρη στην προσήλωση των ανθρώπων της έχει καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία της και να παρεμβαίνει δυναμικά σε πολλαπλά ζητήματα προστασίας και υπεράσπισης του φυσικού περιβάλλοντος.

Ανώτατο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων η οποία συγκαλείται από τον Πρόεδρο μία φορά το χρόνο και η οποία ψηφίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση και διοικεί την εταιρία, ελέγχοντας τη διαχείριση της περιουσίας της και αποφασίζοντας επί παντός θέματος που συνδέεται με την εκπλήρωση των σκοπών της.

Εταίροι

Διοικητικό Συμβούλιο