Οι Άνθρωποι

Γιώργος Μερτζάνης

Δρ. Βιολογίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος

Τα τελευταία 35 χρόνια ο Γιώργος Μερτζάνης, βιολόγος, κάτοχος διδακτορικού τίτλου στην βιογεωγραφία και ζωϊκή οικολογία (με εξειδίκευση στην βιολογία και οικολογία της καφέ αρκούδας), έχει δραστηριοποιηθεί συστηματικά τόσο στον επιστημονικό/ ερευνητικό τομέα όσο και στον τομέα των παρεμβάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της άγριας ζωής Από το 1987 ασχολείται με ζητήματα προστασίας και διαχείρισης της πανίδας με έμφαση στην καφέ αρκούδα. Διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος στις περιβαλλοντικές οργανώσεις «Αρκτούρος» (1996-2004) και «Καλλιστώ» (2004-σήμερα). Συμμετείχε στην υλοποίηση περισσότερων από 40 ερευνητικών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έργων, εκ των οποίων στα περισσότερα (πάνω από 12) ήταν Επιστημονικός Συντονιστής (LIFE, Interreg κ.ά.). Επίσης, συμμετείχε στη σύνταξη τριών ΕΠΜ ως επιστημονικός συντονιστής για τις περιοχές της Πίνδου, Γράμμου και Ροδόπης (2) εκ των οποίων ανακηρύχθηκαν στην συνέχεια Εθνικά Πάρκα. Το κύριο αντικείμενό του σε όλα τα παραπάνω ήταν η πανίδα και κυρίως τα μεγάλα θηλαστικά.

Ειδικότερα υπήρξε και είναι ο επιστημονικός συντονιστής σε δέκα (12) Ευρωπαϊκά Προγράμματα του χρηματοδοτικού μέσου LIFE-Nature (DGENV) (1994-2022) καθώς και ο συντονιστής της α΄ και β φάσης (2002-2009) του καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος για την «Παρακολούθηση και αξιολόγηση ων επιπτώσεων στα μεγάλα θηλαστικά και στο οικοσύστημα πρό και κατά την κατασκευή της Εγνατίας Οδού, τμήμα «Παναγιά-Γρεβενά». Στον ακαδημαϊκό τομέα έχει επιμεληθεί τριάντα (33) πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών με αντίστοιχο αριθμό σπουδαστών στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης. Δίδαξε με τη βαθμίδα του λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τμ. ΒΕΤ) (ακαδημαϊκό έτος 2001-2002) καθώς και στο μεταπτυχιακό του ΑΠΘ (2008, 2009) και τέλος στο μεταπτυχιακό του Παιδαγωγικού Τμήματος του ΔΠΘ (ακαδημαϊκά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018). Έχει δώσει σχετικές ομιλίες και διαλέξεις στα αντίστοιχα θέματα ενώ έχει (39) συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με ισάριθμες ανακοινώσεις. Έχει είκοσι (20) δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, δέκα οκτώ (18) δημοσιεύσεις σε ειδικές εκδόσεις (βιβλία) και πρακτικά συνεδρίων καθώς και πέντε (5) συμμετοχές σε Σεμιναριακούς Κύκλους διδασκαλίας σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Έχει συγγράψει τριάντα τέσσερις (34) μελέτες/τεχνικές αναφορές και έχει λάβει μέρος σε 30 περίπου επιστημονικές και ερευνητικές αποστολές στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Είναι μέλος του LCIE (Large Carnivore Initiative for Europe), του IUCN/BSG (Bear Specialist Group) και έχει διατελέσει (έως το 2015)αναπληρωματικό μέλος στο ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.