Οι Άνθρωποι

Γιώργος Ηλιόπουλος

Δρ. Βιολογίας
Επιστημονικός Συνεργάτης

Ο Δρ. Γιώργος Ηλιόπουλος είναι βιολόγος με διδακτορική διατριβή στην οικολογία του λύκου (Canis lupus). Είναι ελεύθερος επαγγελματίας, επιστημονικός συνεργάτης σε προγράμματα παρακολούθησης μεγάλων θηλαστικών, σε συνεργασία με περιβαλλοντικές οργανώσεις, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, πανεπιστημιακά ιδρύματα και έχει συμμετάσχει σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) μεγάλων γραμμικών έργων και υποδομών μεταφοράς, σε Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες (ΕΠΜ) και σε άλλες ειδικές έρευνες που αφορούν τα μεγάλα θηλαστικά. Διδάσκων σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα τα τελευταία 3 έτη. Από το 1997 έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 50 προγράμματα που αφορούν την παρακολούθηση και διατήρηση των μεγάλων σαρκοφάγων, συμπεριλαμβανομένων και εθνικών προγραμμάτων LIFE για την αρκούδα και το λύκο. Οι τομείς εξειδίκευσης του περιλαμβάνουν:

• Την εφαρμογή μεθόδων συλλογής πρωτογενών δεδομένων στο πεδίο που αφορούν τα μεγάλα θηλαστικά (δορυφορική τηλεμετρία, παγιδεύσεις μεγάλων σαρκοφάγων transects, howling session surveys, camera traps).

• Προγράμματα παρακολούθησης θηλαστικών και εκτίμησης κατάστασης διατήρησης σε προστατευόμενες περιοχές με ειδίκευση στη βιολογία του λύκου (Canis lupus).

• Επεξεργασία και αξιολόγηση πρωτογενών δεδομένων-συγγραφή μελετών περιβάλλοντος. • Χαρτογραφικές απεικονίσεις, εργασίες ΓΣΠ, στατιστική ανάλυση, μοντελοποίηση

• Σχεδιασμός και συγγραφή εκπαιδευτικών υλικών.

• Μελέτη και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα μεγάλα θηλαστικά με εμπειρία στις μεγάλες γραμμικές υποδομές μεταφοράς και την αντιμετώπιση ζητημάτων σύγκρουσης με το κτηνοτροφικό κεφάλαιο

• Έχει υπάρξει συντονιστής ομάδων πεδίου για την οργάνωσή δειγματοληψιών και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και έχει δυνατότητα επικοινωνίας με ομάδες αναφοράς όπως κτηνοτρόφοι, κυνηγοί προς παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας που αφορούν την άγρια πανίδα σε δημόσιες παρουσιάσεις και το ευρύ κοινό.