Τρέχοντα Προγράμματα

OAE, Ομάδα Άμεσης Επέμβασης (BET, Bear Emergency Team)

Το 2009 η ΚΑΛΛΙΣΤΩ δημιούργησε την πρώτη Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την αρκούδα - Bear Emergency Team (ΒΕΤ) στην Ελλάδα, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων «κρίσης» και τη διατήρηση ενός βιώσιμου πληθυσμού αρκούδας στη χώρα μας, με γνώμονα την εξασφάλιση της ομαλής συνύπαρξης του είδους με τον άνθρωπο. Αντίστοιχες τέτοιες ομάδες λειτουργούν αποτελεσματικά από εξειδικευμένες ομάδες και σε άλλες χώρες της Ευρώπης (Αυστρία, Ιταλία, Κροατία κ.λπ.). Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ διαθέτει ήδη το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό και τη σχετική πολυετή εμπειρία, ενώ στόχος της είναι η λειτουργία της να έχει μακροπρόθεσμο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, αφού φροντίζει ώστε η τεχνογνωσία και η εμπειρία των εξειδικευμένων στελεχών της να μεταφέρεται συστηματικά στο τεχνικό προσωπικό των αρμόδιων διαχειριστικών φορέων (Δασαρχεία, Φορείς Διαχείρισης κ.λπ.).

Τα τελευταία δύο χρόνια η λειτουργία της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης της Καλλιστώς χρηματοδοτείται με πόρους του Πράσινου Ταμείου, στο πλαίσιο εφαρμογής του Άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 104180/433 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 272/07-02-2014 «Λήψη μέτρων για τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης – αλληλεπίδρασης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές». Κατά την ΚΥΑ αυτή οι δαπάνες υποστήριξης των προγραμμάτων διαχείρισης περιστατικών προσέγγισης – Αλληλεπίδρασης Αρκούδας− Ανθρώπου καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου, μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών.

Για να μειωθεί το κόστος εφαρμογής της ΚΥΑ από το Πράσινο Ταμείο, που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, η "Καλλιστώ" φροντίζει να αξιοποιεί συμπληρωματικά δωρεές υποστηρικτών της Καλλιστώς αλλά και ευρωπαϊκούς πόρους, μέσα από την εφαρμογή έργων LIFE που συγχρηματοδοτούν δαπάνες προσωπικού των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης για την αρκούδα, εξοπλισμού, αναλωσίμων, μετακινήσεων, ενημέρωσης των πολιτών, κατάρτισης του προσωπικού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και, γενικά, δαπάνες υποστήριξης των λήψης μέτρων για τη συνύπαρξη της αρκούδας με τον άνθρωπο. Τέτοιες δράσεις έχουν ενταχθεί, για παράδειγμα, στα έργα LIFE AmyBear, LIFE SAFE CROSSING και LIFE ARCPROM, στις περιοχές εφαρμογής των έργων.