Αρχείο Παλαιότερων Προγραμμάτων

LIFE EX-TRA (LIFE07 NAT/IT/000502)

«Βελτίωση των συνθηκών για τη διατήρηση των μεγάλων σαρκοφάγων-Μεταφορά βέλτιστων Πρακτικών»

Πρόκειται για ένα πολυεθνικό πρόγραμμα, μεταξύ Ιταλίας, Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, την υλοποίηση δράσεων του οποίου ανέλαβε για την Ελλάδα η ΚΑΛΛΙΣΤΩ. Το έργο αφορούσε στη μεταφορά εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη βελτίωση των όρων διατήρησης μεγάλων σαρκοφάγων (αρκούδα-λύκος) και της συνύπαρξής τους με τον άνθρωπο. Στην Ελλάδα, η επιλεχθείσα περιοχή εφαρμογής του έργου ήταν τα ορεινά Τρίκαλα (Θεσσαλία), ενώ η προβλεπόμενη διάρκειά του ήταν 1/1/2009 έως 31/03/2013.

  Βασικές επιτυχίες του έργου στις οποίες συνέβαλε η ΚΑΛΛΙΣΤΩ:

  1. Η διατήρηση των μεγάλων σαρκοφάγων απαιτεί συμβιβασμούς μεταξύ των αναγκών της άγριας ζωής και των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Για τον λόγο αυτό, στο πρόγραμμα LIFE EX-TRA δόθηκε ειδικό βάρος σε μια προσπάθεια να αναπτυχθεί ο διάλογος ανάμεσα στις διαχειριστικές αρχές και στις τοπικές κοινωνίες. Χρησιμοποιήσαμε μεθόδους κοινωνικής έρευνας και εντοπίσαμε τις εμπλεκόμενες κοινωνικές ομάδες και τα περισσότερο επείγοντα προβλήματα σε κάθε χώρα. Στην Ελλάδα το κυριότερο πρόβλημα ήταν ο μύθος επανεισαγωγής ειδών της άγριας ζωής (π.χ., ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ανατρέφουν και απελευθερώνουν αρκούδες ή λύκους). Πραγματοποιήθηκαν 8 συναντήσεις με διαφορετικές κοινωνικές ομάδες οι οποίες εμπλέκονται στη διατήρηση της άγριας ζωής (εκπρόσωποι τοπικών αρχών, κτηνοτρόφοι, κυνηγοί, εκπρόσωποι κρατικών οργανισμών ασφάλισης κτλ), εγκαθιδρύοντας μία καλύτερη σχέση διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων και των φορέων διαχείρισης της άγριας ζωής, με σκοπό η σχέση αυτή να διαρκέσει περισσότερο από το παρόν έργο και να έχει μία θετική επενέργεια στη διατήρηση της αρκούδας στην Ελλάδα.
  2. Υλοποιήθηκαν δράσεις παρακολούθησης του πληθυσμού της αρκούδας καθ΄όλη τη διάρκεια του έργου. Οι κύριες τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: η καταγραφή βιοδηλωτικών ενδείξεων, η συλλογή βιολογικού υλικού για ανάλυση DNA καθώς και η χρήση υπέρυθρων φωτοπαγίδων. Αναλυτικά στοιχεία για την κατανομή και τα πληθυσμιακά μεγέθη της αρκούδας στην περιοχή εφαρμογής του έργου είναι τώρα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου (http://www.lifextra.it/). Επίσης συλλέχθηκαν και καταχωρήθηκαν  πληροφορίες για όλες τις ζημιές που προκλήθηκαν από αρκούδες στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο και στην αγροτική παραγωγή. Οι πληροφορίες αυτές συνδέθηκαν με τα δεδομένα παρουσίας και κατανομής του είδους στην περιοχή εφαρμογής του έργου στην Ελλάδα, με στόχο την μοντελοποίηση και την ταυτοποίηση των κρίσιμων περιοχών όπου τα προληπτικά μέτρα είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν κατά προτεραιότητα.
  3. Στα τέσσερα χρόνια υλοποίησης του έργου, διοργανώθηκαν 10 σεμινάρια κατάρτισης για τοπικούς κτηνιάτρους και ειδικούς, σχετικά με τις τεχνικές αξιολόγησης των ζημιών στην κτηνοτροφία, την αναγνώριση ψευδών επιθέσεων, την αξιολόγηση των αποζημιώσιμων ζημιών, αλλά και τη χρήση των προληπτικών μέτρων από ζημιές που προκαλούν τα μεγάλα σαρκοφάγα. Ένα από αυτά τα σεμινάρια διοργανώθηκε στην Ελλάδα, στην περιοχή εφαρμογής του έργου.
  4. Το έργο στόχευσε επίσης στην ενθάρρυνση/παρότρυνση των παραγωγών (κτηνοτρόφων) για τη χρήση καλών σκύλων φύλαξης κοπαδιών, με σκοπό η εφαρμογή αυτού του μέτρου να συνεχιστεί και μετά τη λήξη του έργου. Στην Ελλάδα, αναπτύχθηκε ένα δίκτυο κατόχων καλών σκύλων φύλαξης κοπαδιών σε συνεργασία με το κοινοτικό πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA (LIFE07NAT/GR/000291). Συνολικά δόθηκαν 30 ΣΦΚ (κουτάβια και ενήλικα) μεταξύ των κτηνοτρόφων της περιοχής του έργου.
  5. Σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα εγκαθιδρύθηκαν Ομάδες Άμεσης Επέμβασης (ΟΑΕ) με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης αρκούδας με ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Μετά από τα αρχικά στάδια εξάσκησης των ομάδων, κάθε χώρα ανέπτυξε το δικό της πρωτόκολλο βάσει του οποίου γίνονται στην εκάστοτε περίπτωση οι επεμβάσεις της ΟΑΕ. Η κάθε ομάδα είναι εξοπλισμένη με ειδικά αποτρεπτικά μέσα (βολίδες κρότου λάμψης, λαστιχένιες σφαίρες), καθώς επίσης και με ειδικές παγίδες και αναισθητικό όπλο στην περίπτωση που χρειαστεί σύλληψη, αναισθητοποίηση και μετακίνηση κάποιου ζώου. Στην Ελλάδα η ΟΑΕ επενέβει σε 30 περιστατικά και συνεχίζει τη δράση της στην περιοχή εφαρμογής του έργου με ίδιους πόρους μετά τη λήξη του παρόντος έργου.
  6. Το έργο συνοδεύτηκε από δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού αλλά και διάχυσης των δράσεων και αποτελεσμάτων του. Εκδόθηκαν φυλλάδια και αφίσες για την αρκούδα, τους σκύλους φύλαξης κοπαδιών και τις ηλεκτροφόρες περιφράξεις τα οποία είναι διαθέσιμα εδώ.

More Παλαιότερα Προγράμματα