Η Καλλιστώ

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι τα προγράμματα LIFE στα οποία συμμετέχει η ΚΑΛΛΙΣΤΩ και πώς επενδύονται τα χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Το 1992, έπειτα από την υιοθέτηση των δύο σημαντικών Κοινοτικών Οδηγιών 79/209/EEC – Οδηγία για τα Πουλιά και 92/43/EEC – Οδηγία Οικοτόπων), ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο δημιουργήθηκε, με το όνομα LIFE (Κανονισμός EEC 1973). Ο σκοπός του ήταν να συμβάλει στην εφαρμογή και ανάπτυξη στην Ευρώπη των Κοινοτικών πολιτικών στους τομείς του περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Πρόκειται για το μοναδικό χρηματοδοτικό μέσο που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην διατήρηση του περιβάλλοντος. 3954 έργα έχουν ήδη υλοποιηθεί στο πλαίσιο τεσσάρων διαφορετικών προγραμμάτων LIFE: Το LIFE I από το 1992 έως το 1995, το LIFE II από το 1995 έως το 2000, το LIFE III από το 2000 έως το 2006, και το LIFE+ από το 2007-2013. Στην περίοδο που διανύουμε τώρα είναι ενεργό το LIFE 2014-2020.

Για όλα τα ευρωπαϊκά έργα, είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η σωστή διαχείριση των χρημάτων που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για σκοπούς προστασίας του περιβάλλοντος. 

Σελίδες