ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

20/09/2018

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» σκοπεύει  να αναθέσει την υλοποίηση έργου παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τη δημιουργία θεματικών χαρτών με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο πλαίσιο του Έργου LIFE AMYBEAR – LIFE15 NAT/GR/001108 «Βελτίωση των όρων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στον Δήμο Αμυνταίου. Το έργο LIFE AMYBEAR συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Πρόγραμμα LIFE+Nature και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το υπό ανάθεση έργο, του οποίου συνολικός προϋπολογισμός δε θα ξεπερνάει τα 4.480 € (τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έχει ως σκοπό τη δημιουργία θεματικών χαρτών για τις παρακάτω δράσεις του έργου:

- Δράση Α3: Ταυτοποίηση - οριοθέτηση τομέων συγκρούσεων υψηλού κινδύνου μεταξύ ανθρώπων και αρκούδων (Identification - delineation of sectors with high risk of human - bear conflicts)

- Δράση C4:  Λειτουργία Ομάδας Εκτάκτων Αναγκών Αρκούδας (Operation of a Bear Emergency Team)

 

Για την υπό ανάθεση προμήθεια, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατάθεση οικονομικών προσφορών των ενδιαφερόμενων. Η επιλογή αναδόχου θα γίνει μεταξύ όσων εκδηλώσουν άμεσα ενδιαφέρον και θα τεκμηριώσουν την ύπαρξη των γνωστικών και τεχνικών προϋποθέσεων υλοποίησης ομοειδών έργων.

Αναλυτικές σχετικές πληροφορίες και τεχνικές προδιαγραφές δίνονται από την «Καλλιστώ», Μητροπόλεως 123, 54621 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο: 2310-252530). Το ενδιαφέρον πρέπει να εκδηλωθεί γραπτά και να κατατεθεί ιδιοχείρως ή να αποσταλεί ταχυδρομικά στα γραφεία  της Οργάνωσης, έως την  Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 14:00, το αργότερο. Η απόφαση ανάθεσης θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ».  

Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018

Για την «Καλλιστώ»

Βάιος Κουτής (Πρόεδρος ΔΣ)

 

Προσθέστε νέο Σχόλιο